Tvornica cementa Kakanj d.d. | Rotaciona peć sa pratećim postrojenjima


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Karbon dioksid (CO2)214.891.000,00
Karbon monoksid (CO)550.207,00
Oksidi azota (NOx/NO2)366.182,00
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)1.377,00
Živa i jedinjenja (kao Hg)17,00