Fabrika cementa Lukavac d.d. | Proizvodnja cementa


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Arsen i jedinjenja (kao As)45,00
Karbon dioksid (CO2)280.000.000,00323.220.000,00
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)40.925,60
Oksidi azota (NOx/NO2)413.000,00327.000,00545.192,60
Dioksini i furani0,3065,000,53
Živa i jedinjenja (kao Hg)226,80