ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Aglomeracija


Substance 2011-13 2015 2016 2017 2018
Benzen6.155,00
Kadmijum i jedinjenja (kao Cd)51,0016,70125,9080,35145,40
Karbon monoksid (CO)607.947,00728.867,00
Bakar i jedinjenja (kao Cu)150,00997,80538,032.741,40
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl)22.490,0013.275,0011.391,89
Flor i neorganska jedinjenja (kao HF)10.363,00
Nikl i jedinjenja (kao Ni)114,32146,55
Oksidi azota (NOx/NO2)429.438,00387.200,00289.404,00283.373,00181.919,00
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)470,502.837,00
Olovo i jedinjenja (kao Pb)814,004.444,001.770,00237,84456,20
Čestice (PM10)448.262,00903.500,00914.377,00579.526,00268.529,00
Oksidi sumpora (SOx/SO2)697.327,00263.000,00334.000,00224.212,00
Cink i jedinjenja ( kao Zn)2.053,342.296,13
Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC)300.831,00