Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Integrisani registar zagađivača

Bosna i Hercegovina je 2003. g. potpisala takozvani Protokol o registru zagađivača i dometu zagađenja (PRTR). Na međunarodnom nivou se time obavezala da će informisati javnost o štetnim supstancama koje ispuštaju industrijska preduzeća i koja je razina ovih supstanci. Evropska unija je 2009. g. finansirala projekt od vrijednosti 1,2 miliona Eura usmjeren na to da se registar zagađivača konačno objavi. Od tad preduzeća šalju podatke nadležnim ministarstvima, međutim javnost još uvijek nema pristup ovim podacima. Zašto? Nema nikakvih razloga za tajnost. Zato smo se odlučili da sami sortiramo i objavimo zvanične podatke za razdoblje od 2011. do 2013. godine. Dostupni su samo podaci o zagađivačima zraka, a radi jasnoće navodimo samo zagađivače koji prelaze pragove koji vrijede u EU. Sve informacije se temelje na zvaničnim podacima od strane državnih organa. Nažalost, skup podataka je nepotpun i podaci o mnogim zagađivačima nedostaju. Uvjereni smo da će ovi podaci pomoći nadležnim organima da provode zakone, preduzećima da smanje njihove negativne utjecaje na okoliš i građanima da zahtjevaju zdrav okoliš.

Hemijske supstance i njihov uticaj na ljudsko zdravlje

Najveći zagađivači u BiH: Željezara ArcelorMittal i termoelektrane Elektroprivrede BiH

Top lista deset najvećih zagađivača 2011-2013

Prikazani podaci su zvanični podaci dobijeni od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nisu u odgovornosti administratora ove Internet stranice niti partnerskih organizacija. 

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije BiH u 2015. godini

Izvještaj o emisiji zagađujućih tvari u zrak na području Federacije BiH u 2013. godini

Integrisani registar zagađivača 2011-2013

Test

Zenica