Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Interkomerc d.o.o. Mostar | Prerada sekundarnih sirovina

  • Općina: Mostar
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 711,2