Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Pullcom BiHinter d.o.o | Postrojenje 1

  • Općina: Gradačac
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 133