Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Hercegovačka pivovara d.o.o. Mostar | Pivovara

  • Općina: Mostar
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
  • Idustrija: Prehrambena industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 667 123
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 216 000
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 55 640