Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ArcelorMittal Zenica d.o.o. | Department Aglomeracija

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Metalurgija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 448262
Karbon monoksid (CO) 607947
Oksidi azota (NOX/NO2) 429438
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 697327
Bakar i jedinjenja (kao Cu) 150
Benzen 6155
Hlor i neorganska jedinjenja (kao HCl) 22490
Kadmijum i jedinjenja (kao Cd) 51
Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC) 300831
Olovo i jedinjenja (kao Pb) 814