Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. | Stara jama sa separacijom

  • Općina: Zenica
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Rudarstvo
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Metan (CH4) 2011-2013 1 591 000
Metan (CH4) 2015 1 121 630