Izgradnja minihidroelektrarna na rijeci Ugar i Ilomskoj

Predmet slučaja je izgradnja mini hidroelektrana na rijeci Ugar i rijeci Ilomska gdje je uviđeno dosta nepravilnosti i nedostataka. Za ove slučajeve se ušlo sa zakašnjenjem u samu proceduru ali su se ipak pribavila dokumenta koja su izdata za samu izgradnju hidroelektrana. Za slučajeve, iako ne uključeni od početka, se pribavila određena dokumentacija koja se pokušava pratiti i ukazati nadležnima na propuste koji su načinjeni u izradi dokumentacije, izdavanju dozvola i samoj izgradnji hidrocentrala.

Cilj ovih radnji je ukazivanje nedostataka i neregularnosti pri samoj izgradnji minihidroelektrana na rijeci Ugar i Ilomska, posebno ističući stanovišta struke i zakona da se prilikom izgradnje nije obraćala pažnja na bitne činjenice, kao što su poštivanje mjera iz ekološke i građevinske dozvole.

MHE Novakovići

Koncesija za izgradnju male hidroelektrane „Novaković“ je izdana 2006. godine firmi „Elis inženjering“ d.o.o. Teslić koja nakon nekoliko aneksa ugovora prelazi u ruke firme „EHE“ d.o.o. Banja Luka i mijenja instalisanu snagu sa 2,5 MW na 4,9 MW. 

Iako su prilikom samog izvođenja građevinskih radova napravljene mnoge nepravilnosti u odnosu na ekološku dozvolu Regulatorna komisija za energetiku izdaje sertifikat na 5,77 MW u odnosu na to da su sva dokumenta izdana na malu hidrolektranu instalisane snage 4,7 MW.

U svim navedenim postupcima je bilo nepravilnosti kako u rokovima tako i u nepoštivanju dozvola i rješenja pri izgradnji, a kao što se da primjetiti da se i instalisana snaga povećala bez prethodne promjene koncesije i studije o uticaju na životnu sredinu. Centar za životnu sredinu i Udruženje za zaštitu prirode i prirodnih rezervata Kneževo je u više navrata tražilo da se preispitaju sva dokumenta u vezi sa hidroelektrranom „Novakovići“.

MHE Zapeće

Za hidrolektranu „Zapeće“ Centar za životnu sredinu je pokušao da ostvari poziciju umješača u postupku izdavanja dozvole za izgradnju ove hidroelektrane na rijeci Ugar koju izdaje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. Regulatorna komisija odbacije zahtjev uz obrazloženje da je postupak izdavanja dozvole završen 16.10.2014. godine te da je nesumnjivo da je zahtjev za sticanje umješača neblagovremen, budući da je ovaj postupak okončan.

Iako je hidrocentrala izgrađena i puštena u rad Centar za životnu sredinu još uvijek prikuplja informacije i dokumente, te traži nepravilnosti u postupku i izgradnji.

MHE Ilomska

Firma koja stoji iza ove hidrolektrane je „Eling Inžinjering“ d.o.o. Teslić koja je na kraju 2010. godine potpisala koncesioni ugovor za izgradnju male hidroelektrane 0,22 MW na rijeci Ilomskoj. Početkom 2014. godine aneksom koncesionog ugovora se dodaju određene izmjene u kojem stoji da je pravni subjekat „Eling male hidroelektrane“ i instalisana snaga se povećava na 4,8 MW što je 22 puta veća nego prvobitna.

Udruženje za zaštitu prirode i prirodnih rezervata Kneževo podnosi tužbu protiv rješenja izdanog od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Tim rješenjem je data saglasnost za ekološku dozvolu „Eling male hidroelektrane“ d.o.o. Teslić. Sud je donio presudu u tužbi gdje se tužba uvažava i osporeni akt poništava.

Dokumentacija koja je izdavana za navedene tri hidroelektrane nije bila u skladu sa procedurama i zakonima. U više navrata prekršena su prva dva stuba Arhuske konvencije, a treći je primjenjen na primjeru hidroelektrane na rijeci Ilomskoj.

U ovim dokumentima i postupcima postavlja se pitanje kvaliteta izrađivača studija uticaja na životnu sredinu i rada nadležnih organa javne uprave. Rješenja i dozvole koje su izdate nisu implementirane u samoj izgradnji objekata i postrojenja, tako da se sa sudskim postupcima pokušava dovesti u stanje koje je propisano dozvolama i parametrima potrebnim za rad postrojenja takve prirode.

Foto: Majda Slámová/ Arnika Foto: Majda Slámová/ Arnika

Predmet slučaja je izgradnja mini hidroelektrana na rijeci Ugar i rijeci Ilomska gdje je uviđeno dosta nepravilnosti i nedostataka. Za ove slučajeve se ušlo sa zakašnjenjem u samu proceduru ali su se ipak pribavila dokumenta koja su izdata za samu izgradnju hidroelektrana. Za slučajeve, iako ne uključeni od početka, se pribavila određena dokumentacija koja se pokušava pratiti i ukazati nadležnima na propuste koji su načinjeni u izradi dokumentacije, izdavanju dozvola i samoj izgradnji hidrocentrala.

Cilj ovih radnji je ukazivanje nedostataka i neregularnosti pri samoj izgradnji minihidroelektrana na rijeci Ugar i Ilomska, posebno ističući stanovišta struke i zakona da se prilikom izgradnje nije obraćala pažnja na bitne činjenice, kao što su poštivanje mjera iz ekološke i građevinske dozvole.

MHE Novakovići

Koncesija za izgradnju male hidroelektrane „Novaković“ je izdana 2006. godine firmi „Elis inženjering“ d.o.o. Teslić koja nakon nekoliko aneksa ugovora prelazi u ruke firme „EHE“ d.o.o. Banja Luka i mijenja instalisanu snagu sa 2,5 MW na 4,9 MW. 

Iako su prilikom samog izvođenja građevinskih radova napravljene mnoge nepravilnosti u odnosu na ekološku dozvolu Regulatorna komisija za energetiku izdaje sertifikat na 5,77 MW u odnosu na to da su sva dokumenta izdana na malu hidrolektranu instalisane snage 4,7 MW.

U svim navedenim postupcima je bilo nepravilnosti kako u rokovima tako i u nepoštivanju dozvola i rješenja pri izgradnji, a kao što se da primjetiti da se i instalisana snaga povećala bez prethodne promjene koncesije i studije o uticaju na životnu sredinu. Centar za životnu sredinu i Udruženje za zaštitu prirode i prirodnih rezervata Kneževo je u više navrata tražilo da se preispitaju sva dokumenta u vezi sa hidroelektrranom „Novakovići“.

MHE Zapeće

Za hidrolektranu „Zapeće“ Centar za životnu sredinu je pokušao da ostvari poziciju umješača u postupku izdavanja dozvole za izgradnju ove hidroelektrane na rijeci Ugar koju izdaje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. Regulatorna komisija odbacije zahtjev uz obrazloženje da je postupak izdavanja dozvole završen 16.10.2014. godine te da je nesumnjivo da je zahtjev za sticanje umješača neblagovremen, budući da je ovaj postupak okončan.

Iako je hidrocentrala izgrađena i puštena u rad Centar za životnu sredinu još uvijek prikuplja informacije i dokumente, te traži nepravilnosti u postupku i izgradnji.

MHE Ilomska

Firma koja stoji iza ove hidrolektrane je „Eling Inžinjering“ d.o.o. Teslić koja je na kraju 2010. godine potpisala koncesioni ugovor za izgradnju male hidroelektrane 0,22 MW na rijeci Ilomskoj. Početkom 2014. godine aneksom koncesionog ugovora se dodaju određene izmjene u kojem stoji da je pravni subjekat „Eling male hidroelektrane“ i instalisana snaga se povećava na 4,8 MW što je 22 puta veća nego prvobitna.

Udruženje za zaštitu prirode i prirodnih rezervata Kneževo podnosi tužbu protiv rješenja izdanog od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Tim rješenjem je data saglasnost za ekološku dozvolu „Eling male hidroelektrane“ d.o.o. Teslić. Sud je donio presudu u tužbi gdje se tužba uvažava i osporeni akt poništava.

Dokumentacija koja je izdavana za navedene tri hidroelektrane nije bila u skladu sa procedurama i zakonima. U više navrata prekršena su prva dva stuba Arhuske konvencije, a treći je primjenjen na primjeru hidroelektrane na rijeci Ilomskoj.

U ovim dokumentima i postupcima postavlja se pitanje kvaliteta izrađivača studija uticaja na životnu sredinu i rada nadležnih organa javne uprave. Rješenja i dozvole koje su izdate nisu implementirane u samoj izgradnji objekata i postrojenja, tako da se sa sudskim postupcima pokušava dovesti u stanje koje je propisano dozvolama i parametrima potrebnim za rad postrojenja takve prirode.

Dodatne informacije

  • icon: šedivá
  • City: Zapeće