Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u FBiH!

Dom naroda Parlamenta Federcije Bosne i Hercegovine, sa 33 glasa ZA, jedan suzdržan i bez glasova protiv, usvojio je Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji predviđa zabranu planiranja i izgradnje novih malih hidroelektrana u FBiH.

7. 7. 2022
Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u FBiH! Mladena Bolta

Ovim zakonskim izmjenama je precizirano da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Pod malom hidroelektranom se u zakonskim izmjenama podrazumijeva hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Zakon ostavlja tri godine investitorima koji već imaju koncesione ugovore da u tom roku pribave druge dozvole, poput vodne saglasnosti, a ukoliko u tome ne uspiju, onda neće moći dobiti energetsku dozvolu.

Ova odredba je navedena, jer po pravu ni jedan Zakon se ne može retroaktivno primjenjivati,åå jer se onda gubi pravna sigurnost države.

Ovaj zakon je rezultat višegodišnje borbe aktivista i aktivistkinja iz cijele Bosne i Hercegovine koji su se u svojim lokalnim zajednicama borili protiv štetnih projekata i svojim tijelima branili rijeke, da bi se udružili u Koaliciju za zaštitu rijeka BiH 2016. godine.

Podsjećamo, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je 24. juna 2020. godine usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeka i izglasao zaključak o potpunoj zabrani gradnje malih hidroelektrana (MHE) na cijeloj teritoriji FBiH. Ovim zaključkom se tada dao rok Vladi FBiH od tri mjeseca da izvrši analizu i predloži izmjene u zakonodavstvu što će omogućiti provođenje ove zabrane u praksi.

Pola godine kasnije Deklaraciju o zaštiti rijeka usvojila je i Narodna skupština Republike Srpske, tačnije 17. februara 2021. godine.  

Godinu dana kasnije, 10. februara 2022. godine, Narodna skupština Republike Srpske je usvojila novi Zakon o obnovljivim izvorima energije kojim se uvode novi načini podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, te se omogućuje građanima da proizvode obnovljivu energiju za sopstvene potrebe.

U procesu javnih konsultacija na Nacrt Zakona, Centar za životnu sredinu i članice najveće ekološke mreže organizacija Eko BiH su dostavili primjedbe, sugestije i komentare od kojih je dobar dio uvažen i uvršten u konačni Prijedlog ovog zakona.

Ovim zakonom su ukinuti podsticaji za male hidroelektrane veće snage od 150 kW, što je još jedan rezultat djelovanja aktivista i aktivistica.