Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Aluminij d.d. Mostar | Proizvodnja aluminija

  • Općina: Mostar
  • Kanton: Herzegovina-Neretva
  • Idustrija: Metalurgija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 202654
Karbon monoksid (CO) 8354404
Oksidi azota (NOX/NO2) 105191
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 611657