Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Gramat d.o.o. | Kamenolom "Sklop"

  • Općina: Gračanica
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Rudarstvo
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 252