Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Šumsko Privredno Društvo ''Unsko-Sanske šume'' d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac, Kamenolom Bukovača, Bosanska Krupa

  • Općina: Bosanski Petrovac
  • Kanton: Una-Sana
  • Idustrija: Rudarstvo i građevinska industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 77