Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Šumsko Privredno Društvo Unsko-Sanske šume d.o.o. | Građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac, Kamenolom Bukovača, Bosanska Krupa

  • Općina: Bosanski Petrovac
  • Kanton: Una-Sana
  • Idustrija: Rudarstvo i građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 77
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 85,5
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 85,5