Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Tvornica cementa Kakanj d.d. | Rotaciona peć sa pratećim postrojenjima

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Građevinska industrija
  • Godina: 2011-13
Polutant Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 1377
Oksidi azota (NOX/NO2) 366182
Karbon dioksid (CO2) 214891000
Karbon monoksid (CO) 550207
Živa i jedinjenja (kao Hg) 17