Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Tvornica cementa Kakanj d.d. | Rotaciona peć sa pratećim postrojenjima

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 1377
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 366182
Karbon dioksid (CO2) 2011-2013 214891000
Karbon monoksid (CO) 2011-2013 550207
Živa i jedinjenja (kao Hg) 2011-2013 17