Sistem okolinskih dozvola u Bosni i Hercegovini Istaknuto

Ova studija je namijenjena prvenstveno organima vlasti Bosne i Hercegovine (BiH) i njena svrha je da ukaže na glavne nedostatke postojećeg sistema okolinskih dozvola, a služi kao praktični vodič za provedbu efikasnog i funkcionalnog IPPC sistema, u potpunosti usklađenog s pravnom stečevinom EU za okoliš. Češka Republika, kao relativno nova, ali već uspostavljena država članica EU, sa uglavnom uspješnim iskustvom u provedbi zakonodavstva EU, koje sadrži usklađeni IPPC sistem, naširoko se koristi kao primjer najbolje prakse.

Stranice: 52

Jezici: bosanski/serpski/hrvatski

Autori: Šárka Havránková

Prevod sa engleskog: Samir Lemeš

Saradnici: Đana Alibegović, Mirna Delalić, Samir Lemeš, Martin Skalský, Kamila Zatloukalová, Emir Avdić, Rijad Tikveša, Denis Ziško