Ekološka inspekcija: nesistematska zaštita životne sredine

U analizi je predstavljen rad i obrađeni podaci o radu ekoloških inspekcija Republike Srpske i Fedeacije Bosne i Hercegovine kao dve najveće administrativne jedinice u kojima organizacije koje se bave zaštitom životne sredine imaju aktivnu ulogu u njenom očuvanju. Za potrebe analize dobijeni su i podaci tri kantona; Tuzlanski kanton, Hercegovačko – neretvanski kanton i Srednjobosanski kanton; u kojima je civnilni sektor bio aktivniji u periodu od 2020-2021. godine. Pojedina poglavlja analize na jednostavan način približavaju ulogu i svrhu inspekcija, kao i postupak koji se vodi po predstavkama organizacija koje se bave zaštitomživotne sredine, te iz ugla civilnog sektora, konkretnim slučajevima predstavlja stanje na terenu.

Autor: Ratko Pilipović

Stranice: 30

Jezik: bosanski/srpski/hrvatski

Datum objave: Novembar 2022

ISBN: 978-80-87651-92-6