Kadmijum i spojevi (kao Cd)

CAS

7440-43-9

Prag ispuštanja

kolona 1A / u vazduh:
10 kg/god
kolona 1B / u vodu:
5 kg/god
kolona 1C / u zemljište:
5 kg/god
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
5 kg/god
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
5 kg/god

Grupa

Teški metali
Kancerogene materije
Materije toksične za vodene organizme
Teratogene materije (štetne za fetus)
Materije štetne za reprodukciju (reprotoksične)
Perzistentni bioakumulativne materije (PBT)

Kratak pregled karakteristika

Kadmijum (Cd) je rijetki metal te je prvi put otkriven 1817. godine kao nečistoća u mineralu smitsonitu. Cd je mekan, žilav metal, otporan na koroziju, vrlo sličan cinku. Glavni izvori ispuštanja Cd u okolinu su rudarstvo, metalurgija, spaljivanje fosilnih goriva i otpad, korištenje fosfatnih gnojiva i drugo. Cd je vrlo bioakumulativan u lancima ishrane. Zbog sličnosti sa cinkom i drugim esencijalnim metalima, vrlo lako prodire i oštećuje pogođene organizame. Osoba je izložena Cd preko udisanja, gutanja i sl. Cd je kancerogen za ljude sa teratogenim efektima (urođene mane). Cd ometa metabolizam drugih metala, izaziva oštećenje bubrega, kostiju, imunološkog i kardiovaskularnog sistema. Cd je predmet REACH odobrenja.
Istorijski, Cd se korstio u različite svrhe. Koristio se kao lijek, zaštita od korozije za čelične konstrukcije, kao crveni i žuti pigment boja i premaza, stabilizator plastike (PVC) te kao glavna komponenta Ni-Cd baterija. Koristi se za lemljenje metala, kao poluprovodnik, sastavni dio metalnih legura (u aeronautici, nuklearnoj energetici) i nalazi se u laboratorijskim instrumentima. Prirodnim putem Cd se javlja zbog vulkanske aktivnosti; međutim, ljudski uticaj je daleko veći. Cd nije razgradiv, ali postoje neka jedinjenja Cd koja mogu biti razgradiva. Iz atmosfere Cd dospjeva u tlo i vodu nakon nekog vremena. U tlu je relativno malo mobiilan. Ponašanje Cd u okolini zavisi od mnogih uticaja (reakcija tla, profila, itd).

Više iz kategorije: « Arsen i spojevi (kao As)