Policiklični aromatični ugljovodici (PAH)

CAS

-

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
50 kg/god
kolona 1B / u vodu:
5 kg/god
kolona 1C / u zemljište:
5 kg/god
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
50 kg/god
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
50 kg/god

Grupa

Kancerogene materije
Mutagene materije
Materije toksične za vodene organizme
Teratogene materije (štetne za fetus)
Materije štetne za reprodukciju (reprotoksične)
Perzistentne bioakumulativne materije (PBT)
Postojani organski polutanti (POP)
Hemikalije koje oštećuju endokrini sistem (EDC)

Kratak pregled karakteristika

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) su grupa od preko stotinu jedinjenja koja se sastoje samo od ugljenika i vodonika u obliku aromatičnih prstenova. PAH su sastavni dio životne sredine. Sa samo malo izuzetaka, PAH nisu namjerno proizvedeni, ali oni su dio niza industrijskih proizvoda kao što su dizel i asfalt. U prirodi se stvaraju sagorijevanjem bilo kog organskog materijala (u saobraćaju, energetici, industriji, dimu cigareta itd). Neki PAH imaju veliki potencijal za bioakumulaciju. Jedna osoba može biti izložena PAH udisanjem, gutanjem i kontaktom sa kožom. Izloženost vodi do iritacije kože i očiju. PAH dovodi do oštećenja bubrega i jetre. Mnogi PAH se klasifikuju kao kancerogene materije (uzrokuju rak pluća, ili rak digestivnog trakta ili kože). Kod životinja, uočeni su negativni efekti na reprodukciju i razvoj potomstva.
U atmosferi, može postojati u gasovitom i čvrstom stanju. vrijeme poluraspada PAH u gasovitom stanju je u pravilu manje od jednog dana. PAH se veže za čestice prašine i tako pada na zemlju. U zemljištu, većina PAH nisu mnogo mobilni, kod nekih PAH preovladava isparavanje nazad u atmosferu. U vodi se postepeno vezuje za sedimente. Generalno, PAH sa više od tri aromatična prstena su otporniji na biodegradaciju.