Ugljen monoksid (CO)

CAS

630-08-0

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
500 000 kg/god

kolona 1B / u vodu:
-
kolona 1C / u zemljište:
-
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
-
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
-

Grupa

Staklenički gasovi
Teratogene materije (štetne za fetus)
Materije štetne za reprodukciju (reprotoksične)
Druge hemikalije

Kratak pregled karakteristika

Ugljen-monoksid (CO) je bezbojan, zapaljivi gas bez ukusa i mirisa. CO nastaje nepotpunim sagorijevanjem karbonata. Pored prirodnih izvora CO, najveće emisije CO se oslobađaju korištenjem transporta ali i u svim industrijskim procesima u kojima se odvija neka vrsta sagorijevanja. Svaka osoba je izložena udisanju CO. Toksičnost CO zavisi od količine i vremenskog perioda izloženosti a povezana je prije svega sa formiranjem karboksihemoglobina koji onemogućava vezanje kiseonika za hemoglobin. Trovanje CO manifestuje se tamnjenjem kože, grčenjem mišića, komom i eventualno smrću. Formiranje karboksihemoglobina je reverzibilna reakcija gdje se polovina ove transformacije procjenjuje na 2 do 6,5 sata, što može, u zavisnosti od količine udisanja CO, biti fatalno. Povećan nivo CO je rizičan posebno za osobe sa hroničnom upalom disajnih organa ali i kod osoba sa bolestima krvnih sudova.
U atmosferi brzo reaguje sa hidroksilnim radikalima formirajući metan i ozon. Konačni produkt raspadanja CO je ugljen-dioksid. Može se smatrati da CO djeluje indirektno kao staklenički gas. Znatna količina CO u atmosferi nastaje oksidacijom metana. Značajan izvor CO je dim cigarete.