Metan (CH4)

CAS

74-82-8

Prag ispuštanja

kolona 1A / u vazduh:
100 000 kg/god

kolona 1B / u vodu:
-
kolona 1C / u zemljište:
-
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
-
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
-

Grupa

Staklenički gasovi
Isparljive organske komponente

Kratak pregled karakteristika

Metan (CH4) je prirodni gas bez boje i mirisa. Predstavlja glavnu komponentu prirodnog gasa. Zbog sposobnosti apsorpcije infracrvenog zračenja, metan ulazi u sastav stakleničkih gasova. 80% emisije metana se oslobađa u biološkim procesima. Čovjek doprinosi povećanju emisija metana u okolinu zbog držanja stoke, spaljivanja organskog materijala ili obradom zemljišta. Udisanje velikih količina metana može dovesti do otežanog disanja, kome ili smrti koja će nastati gušenjem. Ukoliko tečni metan dođe u kontakt s kožom, doći će do stvaranja teške promrzline. Visok rizik predstavlja eksplozivnost metana - već sa 5-15% mješavine sa vazduhom. Količina metana koju čovjek proizvede je regulisana u zemljama koje su potpisnice Kyoto protokola.

Više iz kategorije: Čestice (PM10) »