Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Radionica: Učešće javnosti i EU zakonodavstvo

29. 9. 2016 - Martin Holzknecht

Banja Luka
28-30. septembar 2016. godine

Otvorene radionice u sklopu projekta Ekološka pravna klinika na kojima su odabrane teme prostorno planiranje i učešće javnosti, te prenos iskustava u procesu pristupanja EU. Posebna pažnja bilo posvećena učešću javnosti i procedurama kod postupaka izrade procjene uticaja na životnu sredinu i strateške procjene životne sredine. 

 

Accession to EU, transposition of directives into national law
Predavač: Petra Humlíčková (Arnika)


Public participation - case studies
Predavač: Petra Humlíčková