Olovo i spojevi (kao Pb)

CAS

7439-92-1

Prag ispuštanja

kolona 1A / u vazduh:
200 kg/god
kolona 1B / u vodu:
20 kg/god
kolona 1C / u zemljište:
20 kg/god
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
50 kg/god
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
50 kg/god

Grupa

Teški metali
Kancerogene materije
Materije toksične za vodene organizme
Teratogene materije (štetne za fetus)
Materije štetne za reprodukciju (reprotoksične)
Perzistentne bioakumulativne materije (PBT)
Materije koje oštećuju hormonalni sistem (EDC)

Kratak pregled karakteristika

Olovo (Pb) je sjajan, savitljiv, srebrno-sivi metal koji spada u grupu teških metala. Prirodna nalazišta olova su u u Zemljinoj kori. Glavne upotrebe su olovne baterije, kao zaštitne legure od X-zraka i gama-zraka, municija, lemljenje legura i precizne vage. Pb degradira u okruženju, vrlo je bioakumulativan elemenat sa sposobnostima da uđe u lanac ishrane. Čovjek je izložen Pb prvenstveno kroz udisanje prašine čestica, gdje postoji mogućnost dospijevanja i do probavnog sistema. Pb utječe na hematopoeze, nervni sistem, imuni sistem, probavu i reprodukciju. U većim dozama, dovodi do nepovratnog oštećenja nervnog sistema, konvulzije ili smrti. U organizmu se nakuplja u kostima, bubrezima, jetri i tkivima. Hronična izloženost malim dozama olova može dovesti do problema u ponašanju. Pb se smatra mogućim kancerogeom (prema IARC 2B).
Kao elemenat, Pb je rijetko zastupljen, češće se javlja u obliku jedinjenja sa drugim elementima, najčešće kao olovo-sulfid ili rude galenita (PBS). Količina olova u Zemljinoj kori raste: javlja se u završnoj fazi radioaktivnog raspada urana i torija. Olovo je poznato čovječanstvu već hiljadama godina, zahvaljujući poznatim toksičnim svojstvima, te je danas njegova upotreba vrlo ograničena. Javlja se u procesima sagorijevanja, proizvodnje baterija, u rudarstvu, metalurgiji, hemijskog industriji i proizvodnji stakla. Pb u atmosferi nije stabilan te se u roku od 10 dana vraća na površinu tla, gdje tu i ostaje (na površinskim slojevima tla) jer nema sposobnosti mobilnosti ka većoj unutrašnjosti. U vodenoj sredini veže se za čvrste čestice i sedimente.