Spojevi hlora izraženi kao hlorovodik (HCl)

CAS

7647-01-0

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
10 000 kg/god
kolona 1B / u vodu:
-
kolona 1C / u zemljište:
-
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
-
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
10 000 kg/god

Grupa

Halogenovane materije
Materije toksične za vodene organizme

Kratak pregled karakteristika

Hlorovodonik (HCl) je bezbojan, oštar, veoma agresivan i korozivan gas. HCI je rastvorljiv u vodi i reaguje sa vlagom formirajući hlorovodoničnu kiselinu. HCl je važna sirovina za industrijsku proizvodnju hlorovodonične kiseline, a ima primjenu i u industriji gume i proizvodnji vinil hlorida, ali i za odvajanje pamuka od vune, te čak tokom čišćenja pamuka. HCl se koristi i za nagrizanje poluprovodničkih kristala i služi kao intermedijer u mnogim drugim industrijskim proizvodnim procesima. Obično dospjeva u okolinu prilikom npr. vulkanske aktivnosti. Ljudi su izloženi djelovanju HCl-a prvenstveno ispuštanjem iz industrijskih procesa i spaljivanjem uglja, plastike i otpada. HCI u atmosferi reaguje brzo sa molekulima vode čime dolazi do formiranja hlorida i hidroksid aniona, doprinoseći formiranju kiselih kiša. Ista reakcija se odvija i u vlažnom zemljištu, u sušnim periodima, gdje HCI isparava u atmosferu. HCl se ne bioakumulira u lancima ishrane. HCI je akutno otrovan za vodene organizme, uključujući biljke. Kada se ljudi izlažu udisanju HCl-a (ili Cl), to utiče na iritaciju sluzokože oka i gornjih disajnih puteva, a pri većim koncentracijama može izazvati opekotine, koje mogu biti pogubne u ekstremnim količinama (koncentracija Cl jona u vazduhu 0.5-1%).