Hlorofluorougljikovodici (HCFC)

CAS

-

Prag ispuštanja

kolona 1A /u vazduh:
1 kg/god
kolona 1B / u vodu:
-
kolona 1C / u zemljište:
-
kolona 2/ prag za prenose zagađujućih materija izvan mjesta nastanka:
100 kg/god
kolona 3 / prag proizvodnje, prerade ili korištenja:
10 000 kg/god

Grupa

Halogene materije
Staklenički gasovi
Tvari koje oštećuju ozonski omotač

Kratak pregled karakteristika

Hidrohlorofluorougljenici (HCFC) su poznati kao laki CFC, jer za razliku od teških CFC, vodonik je u potpunosti zamijenjen sa hlorom i fluorom. HCFC su čisto vještačke materije stvorene da zamijene teške hlorofluorougljenike (CFC) koji su štetni za ozonski omotač a nalaze se u rashladnim i klima uređajima. HCFC bi trebali biti manje stabilni u odnosu na CFC, što povećava vjerovatnost njihove degradacije brže dospijevanje u ozonski omotač. Ove pretpostavke još nisu potvrđene i HCFC i dalje oslobađa veliku količinu hlora u stratosferu. Nedavno, ove materije su postepeno zamijenjene materijama koje ne sadrže hlor, ali uprkos tome HCFC nalazimo u hemijskoj industriji, gdje se koriste kao pogonsko gorivo i gasovi koji čine dio opreme za gašenje požara. HCFH direktno nisu toksične supostance. Opasnost leži u njihovom korištenju koje šteti ozonskom omotaču i omogućava veći prodor UV B zračenja, uzrokujući porast incidencije raka kože, oštećenja oka i slabljenje imuniteta. Prema Montrealskom protokolu, smanjenje proizvodnje i potrošnje HCFC trebalo je početi u 2015. godini. Već od januara 2015. godine, u Češkoj Republici nema niti novih aplikacija niti recikliranih postrojenja za HCFC. Postojeća oprema za HCFC može se koristiti samo u okviru proglašenog životnog vijeka.